Sưu tầm thêm mấy câu tục ngữ chế không thể hài hơn

Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại thấy thừa hai cây. Trăng thì mười sáu mới tròn. Còn em mười sáu bụng tròn hơn trăng. Trúc xinh trúc đứng một mình. Em xinh em cũng rình rình theo trai. Đi một ngày đàng. Giờ mỏi cả chân.