Làm sao biết một cô gái là les kín?

Hỏi: Làm sao để biết một cô gái là les kín?

Tiến Sỹ CoBe: Thấy nghi thì hỏi trực tiếp người ta..

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay