KHÓA THƯ MỤC bằng cách đặt mật khẩu mà KHÔNG CẦN PHẦN MỀM

Chào anh em!

Nếu anh em nào đang sử dụng máy vi tính thì chắc hẳn có nhiều lần muốn dấu một thư mục nhạy cảm nào đó ví dụ thư mục chứa thông tin mật khẩu hay thư mục chứa phim người lớn hoặc ảnh của người mà bạn thầm yêu trộm nhớ MÀ KHÔNG MUỐN cho người ngoài nhìn thấy hoặc tìm ra phải không nào..

Bình thường thì khi ẩn theo cách thông thường thì vẫn bị phát hiện ra, còn cao siêu hơn là đặt mật khẩu cho thư mục thì lại cần phải có phần mềm , mà phần mềm thì trên trời dưới biển lỗi nhiều vô kể vì vậy em đã quyết tâm tìm cho ra giải pháp làm thế nào khóa được thư mục mình cần ẩn mà không cần phần mềm và vẫn bảo mật cao..

 

Hướng dẫn luôn:

 

Mình có thư mục : PhimNong nằm trong ổ D:\DATA\

Bây giờ anh em tạo cho em một file iBuon.bat nằm trong thư mục D:\DATA\ (thư mục này tùy các bác,tức là tạo file này cùng cấp thư mục với thư mục cần ẩn)

Nội dung của file iBuon.bat như sau:

 

cls
@ECHO OFF
title Folder thumucan
if EXIST GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} goto UNLOCK
if NOT EXIST thumucan goto WARNING
:CONFIRM
echo Ban muon lock thu muc nay chu (Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Lua chon sai – vui long chon Y hoac N
goto CONFIRM
:LOCK
ren thumucan GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
attrib +h +s GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
cls
echo Nhap mat khau cua ban de unlock thu muc
set/p “pass=>”
if NOT %pass%==jskynet goto FAIL
attrib -h -s GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
ren GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} thumucan
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Sai mat khau!
echo Ban muon thu lai chu (Y/N)
set/p “sai=>”
if %sai%==Y goto UNLOCK
if %sai%==y goto UNLOCK
if %sai%==n goto END
if %sai%==N goto END
:WARNING
echo Thu muc ban yeu cau khong ton tai.
echo Nhap ” Y ” de thoat.
set/p “khongtontai=>”
if %khongtontai%==Y goto END
if %khongtontai%==y goto END
:End

 

Lưu ý thay đổi mật khẩu và tên thư mục của bạn trong đoạn code trên.

Sau đó bạn chỉ việc nhấn vào file iBuon.bat rồi chọn Yes  là thư mục được bảo vệ. Khi nào cần lấy lại thì chỉ việc nhấn vào file ibuon.bat và nhập mật khẩu thì thư mục quan trọng của bạn sẽ hiển thị trở lại.

Chém gió về mục này!