Chấp nhận tất cả lời mời kết bạn facebook bằng một click

Code em nó đây:

Bỏ cái dấu

ở đầu và cuối đi nha, lỗi khi post ý mà

Đây là video hướng dẫn

Chém gió về mục này!