Bài toán hay không thể đỡ được?

Cho con đi học lớp này thì mới biết con trẻ bây giờ khổ như thế nào? Mặc dù chắc là chúng không hiểu là như thế nào nhưng chúng sẽ luôn nghĩ rằng “lớn thì đi thôi”.