Anh nhà giàu đi nịnh nhà nghèo

Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
– Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
– Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
Nhà giàu:
– Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
– Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.
Nhà giàu:
– Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh  có nịnh tôi không?
Người nghèo:
– Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

Chém gió về mục này!

Chém gió ngay